Пошук

Важливо

НАЗК

PPU

DSVV

e-data

NADUpPrU

AmKU

NADS

UVPZp

DAEE

AB

ZRCZ

GUMNSUZp

PFZU

OCPVM

DOZ

DOiN

DSZN

IHP

Конкурс на проекти транскордонного співробітництва

 

Запорізька обласна державна адміністрація оголошує конкурс на проекти транскордонного співробітництва за формою та порядком підготовки згідно Наказу Міністерства економіки України від 03.06.2005 № 158.

Проекти транскордонного співробітництва надавати управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності в електронному та друкованому вигляді за адресою:

м. Запоріжжя, 69107, пр. Леніна 164, e-mail: uzez@zp.ukrtel.net

 

Необхідні документи:

 

заява із зазначенням  відомостей стосовно того, чи не перебувають вони у стадії реорганізації, ліквідації, не визнані банкрутами або стосовно них не порушено справу про банкрутство;

копії установчих документів;

довідка про відсутність прострочених податкового боргу і заборгованості за позичкою та фінансовою допомогою, отриманими з бюджету будь-якого рівня;

рішення представницького органу місцевого самоврядування про часткове  фінансування проекту (програми) з місцевого бюджету та (або) підтвердження щодо фінансування з інших джерел;

паспорт проекту (програми);

бізнес-план проекту (програми).

Цілі проекту (програми) відповідають пріоритетним напрямам розвитку транскордонного співробітництва у регіоні.

 

ПОРЯДОК

підготовки проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва

 

Наказ Міністерства економіки України

03.06.2005 N 158

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 червня 2005 р. за N 667/10947

 

1. Цей Порядок визначає  організаційні та методичні засади підготовки проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва (далі - проекти співробітництва).

2. Проекти співробітництва  розробляються  суб'єктами та/або учасниками транскордонного співробітництва (далі - розробники проектів співробітництва) і повинні відповідати таким умовам: спрямованість проекту співробітництва на розв'язання конкретних спільних завдань та задоволення інтересів територіальних громад регіонів України та інших держав, що беруть участь у транскордонному співробітництві;

відповідність завдань проекту співробітництва пріоритетним напрямам  розвитку транскордонного співробітництва регіону, на території якого буде здійснюватися проект співробітництва;

існування угод або домовленостей про транскордонне співробітництво, відповідно до яких буде здійснюватися проект співробітництва;

часткове фінансування витрат на реалізацію проекту співробітництва за рахунок коштів місцевого бюджету та/або інших джерел.

3. Транскордонне співробітництво в межах повноважень суб'єктів транскордонного співробітництва України може здійснюватися в економічній, соціальній, науково-технічній, культурно-освітній, екологічній та інших сферах, а також у питаннях надання взаємної допомоги у надзвичайних ситуаціях.

4. Проект співробітництва складається з паспорта та бізнес-плану.

5. Паспорт оформляється згідно з додатком.

6. Рекомендації щодо підготовки бізнес-плану:

бізнес-план - це документ, який містить всю необхідну інформацію, що характеризує проект співробітництва, обґрунтовує доцільність та можливість його здійснення, а також доводить необхідність залучення бюджетних коштів на його часткове фінансування;

бізнес-план повинен містити таку ключову інформацію щодо проекту співробітництва:

повна назва, суть та мета;

термін реалізації;

аналіз відповідності проекту співробітництва пріоритетним напрямам розвитку транскордонного співробітництва регіону;

обґрунтування необхідності реалізації;

фінансове забезпечення (загальна вартість, фінансування за програмами підтримки, фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів, залучені кошти, необхідні кошти з державного бюджету);

обґрунтування необхідності отримання бюджетних коштів;

фінансово-економічні показники ефективності;

план впровадження;

аналіз можливих ризиків;

правове забезпечення;

коротка інформація щодо розробників та виконавців;

соціально-економічні, екологічні та інші наслідки

впровадження.

 

Залежно від специфіки проекту бізнес-план може містити додаткову інформацію.

 

7. Оформлені відповідно до цього Порядку проекти співробітництва для участі в конкурсному відборі подаються їх розробниками на розгляд комісій з конкурсного відбору проектів співробітництва, утворених відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

 

Додаток до Порядку підготовки проектів (програм транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва

 

ПАСПОРТ

проекту (програми) транскордонного

співробітництва

 

1. Інформація про проект (програму):

1.1. Назва

__________________________________________________________________

1.2. Короткий опис і мета

__________________________________________________________________

1.3. Місце реалізації (регіон, місто, район, населений пункт)

__________________________________________________________________

1.4. Обґрунтування доцільності впровадження проекту (програми)

__________________________________________________________________

1.5. Спрямування проект (програми) (створення нового виробництва, технічне переобладнання виробництва, що діє, створення об'єкта інфраструктури, культурно-освітній, екологічний проект, інше (зазначити)

__________________________________________________________________

1.6. Напрями використання бюджетних коштів (дослідження і розробки, будівництво та реконструкція, підготовка та модернізація виробництва тощо)

__________________________________________________________________

1.7. Строк реалізації

__________________________________________________________________

 

2. Продукт реалізації проекту (програми) транскордонного співробітництва:

2.1. Найменування продукту, який буде отримано в результаті впровадження (продукція, послуги, об'єкт інфраструктури, культурно-мистецький захід, інше)

__________________________________________________________________

 

2.2. Корисний ефект від реалізації (економічний, соціальний, екологічний тощо) __________________________________________________________________

2.3. Призначення та основні характеристики продукту __________________________________________________________________

2.4.Характеристика новизни (принципово новий, модернізація існуючого об'єкта (продукції,  послуг), аналог існуючого об'єкта (продукції, послуг), інше (зазначити) __________________________________________________________________

 2.5. Наявність ноу-хау

__________________________________________________________________

2.6. Необхідність патентного захисту основних технічних рішень та нових ідей

__________________________________________________________________

2.7. Необхідність ліцензування

__________________________________________________________________

2.8. Необхідність сертифікації

__________________________________________________________________

2.9. Територія застосування результатів проекту (прикордонні області України, України та інших держав тощо)

__________________________________________________________________

 

3. Інформація про розробника проекту (програми) транскордонного співробітництва (форма заповнюється на кожного учасника):

3.1. Повне найменування та скорочене у разі його наявності

__________________________________________________________________

3.2. Організаційно-правова форма

__________________________________________________________________

3.3. Форма власності

__________________________________________________________________

 у тому числі державна частка ____%

 

3.4. Рік заснування _______ рік

3.5. Основні види діяльності

__________________________________________________________________

3.6. Статутний фонд підприємства _________ тис. грн.

3.7. Дата останньої оцінки нерухомості "___" ________200_року

3.8. Дата останньої аудиторської перевірки "__"_____200_ року

Поштовий індекс____________________

Регіон (область, район, населений пункт)_____________________

__________________________________________________________________

Тел. _________  Телефакс _________  Електронна пошта _____________

Керівник підприємства________________________________________

 

4. Інформація про партнерів з боку інших держав (форма заповнюється на кожного партнера)

4.1. Повне найменування та скорочене у разі його наявності

__________________________________________________________________

4.2. Організаційно-правова форма

__________________________________________________________________

 4.3. Форма власності

__________________________________________________________________

4.4. Рік заснування _______ рік

4.5. Основні види діяльності_________________________________

Поштовий індекс ________________ країна _____________________

адміністративний район _____________населений пункт_______________

Тел. ________ Телефакс _________ Електронна пошта ________________

Керівник підприємства _______________________________________

Розробник проекту  (програми) транскордонного співробітництва несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в паспорті.

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис розробника проекту (програми)

 

МП                                                               "___" ___________200_ року 

Про головне

YouTube_Zoda

AD

BV

UPDL

EP

ZORM

IMZO

ZRIO

OCUATO

TSER

Teplo

PMB

DK_DM_ATO

ARRZO

ugl

Зміни одне життя

GSiV

OGL

BUDJET

LPL

FSOZO

SRGS

Zapobigania_korypcia

Strategia

PZG_1932_1933

Сhildren from Zaporizhzhya

OKRZK

ECO

EnergyMapZR

ZOTIC

PROON