"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Основні напрямки роботи

24 жовтня 2008 - 11:23

 

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови обласної
державної адміністрації

 04.06.2015 № 321

(в редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації                       

14.05.2019  № 258)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відділ внутрішнього аудиту Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Відділ) утворюється головою Запорізької обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), є самостійним структурним підрозділом облдержадміністрації, який забезпечує виконання покладених на Відділ завдань.

2. Відділ безпосередньо підпорядкований і підзвітний голові облдержадміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції», Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 (далі – Порядок № 1001), Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957 (далі – Стандарти), Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 1195/19933 (далі – Кодекс етики), наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

4. Відділ є організаційно та функціонально незалежним, що забезпечується шляхом:

1)  затвердження головою облдержадміністрації Положення про Відділ та стратегічних і операційних планів діяльності внутрішнього аудиту;

2)  інформування начальником Відділу безпосередньо голови облдержадміністрації про стан виконання планів діяльності внутрішнього аудиту та інших завдань, а також про наявність обмежень в проведенні внутрішнього аудиту чи ресурсах;

3) недопущення виконання працівниками Відділу функцій, не пов’язаних зі здійсненням внутрішнього аудиту.

5. Об’єктом внутрішнього аудиту є діяльність облдержадміністрації, її структурних підрозділів, районних державних адміністрацій (далі – райдержадміністрація), підприємств (у тому числі суб’єктів господарювання, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність таких суб’єктів господарювання), установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах), та заходи, що здійснюються головою облдержадміністрації, керівниками її структурних підрозділів, головами райдержадміністрацій, керівниками підприємств, установ та організацій для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів та інших активів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і вимог щодо діяльності облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації).

6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, міністерствами, територіальними органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади та правоохоронними органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями, об’єднаннями громадян з питань здійснення внутрішнього аудиту.

7. Голова облдержадміністрації забезпечує вжиття заходів щодо запобігання неправомірному втручанню третіх осіб у провадження діяльності з внутрішнього аудиту.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

1.   Основним завданням Відділу є надання голові облдержадміністрації об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

1)  функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

2)  удосконалення системи управління;

3)  запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів та інших активів;

4) запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності об’єктів внутрішнього аудиту.

 

2.   Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації з питань внутрішнього аудиту;

4) проводить оцінку щодо:

ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та операційних планах діяльності внутрішнього аудиту;

ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

використання і збереження активів;

надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій; 

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, в повному обсязі або з окремих питань;

5) планує, організовує та проводить планові та позапланові (за рішенням голови облдержадміністрації) внутрішні аудити в облдержадміністрації, її структурних підрозділах, райдержадміністраціях, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління облдержадміністрації, за напрямами діяльності, визначеними Стандартами, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, здійснює моніторинг результатів впровадження аудиторських рекомендацій;

6) подає голові облдержадміністрації аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень;

7) звітує голові облдержадміністрації та Мінфіну про результати діяльності Відділу відповідно до вимог Порядку № 1001 та Стандартів;

8) виконує інші передбачені законом повноваження.

 

3. Відділу забороняється приймати участь в розробці та впровадженні заходів (процедур) внутрішнього контролю, безпосередньо впливати на їх розробку та впровадження.

 

IІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

1. Відділ відповідно до визначених основних завдань має право:

1) розробляти та затверджувати внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту в облдержадміністрації;

2) застосовувати при плануванні проведення внутрішнього аудиту систему управління ризиками, що застосовуються в облдержадміністрації, її структурних підрозділах, райдержадміністраціях, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації, в повному обсязі або з окремих питань, а у разі її відсутності – власне судження про ризики в їх діяльності, після консультацій, проведених з керівництвом та посадовими особами зазначених установ,  які безпосередньо відповідають за функції, процеси, що охоплюються внутрішнім аудитом;

3) готувати запити та одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, громадських об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення внутрішнього аудиту;

4) на повний та безперешкодний доступ до активів, документів, інформації та баз даних, які стосуються аудиторських завдань, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку;

5) проводити анкетування, опитування та інтерв’ювання працівників облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, в повному обсязі або з окремих питань (за їх згодою) з питань, що стосуються їх діяльності;

6) ініціювати перед головою облдержадміністрації залучення до проведення внутрішнього аудиту експертів, фахівців відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних фондів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб для забезпечення виконання аудиторського завдання за письмовим погодженням з керівником органу, в якому працює цей експерт, фахівець;

7) визначати цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, які необхідні для виконання кожного аудиторського завдання;

8) у разі надходження звернень від органів державної влади та/або правоохоронних органів за дорученням голови облдержадміністрації надавати інформацію про результати внутрішнього аудиту, що надається з дотриманням вимог законодавства та внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту щодо розголошення інформації з обмеженим доступом та конфіденційної інформації.

У разі надходження звернення від Мінфіну Відділ подає протягом                    10 робочих днів інформацію про результати внутрішнього аудиту та інші відомості, що стосуються його здійснення;

9) використовувати всю інформацію загального користування, а в окремих випадках і службового користування, яка є в розпорядженні облдержадміністрації, що необхідна для виконання завдань, покладених на Відділ, а також інформаційні бази, засоби зв'язку та комунікацій, інші технічні та інформаційні засоби;

10) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації з питань здійснення внутрішнього аудиту.

2. Обов'язки Відділу:

1)  дотримуватись вимог Стандартів внутрішнього аудиту та інших нормативно-правових актів з відповідних питань;

2)  не розголошувати інформацію, яка стала їм відома під час виконання покладених на Відділ завдань, крім випадків, передбачених законодавством;

3) невідкладно письмово інформувати для прийняття відповідного рішення голову облдержадміністрації про необхідність інформування правоохоронних органів, у разі виявлення Відділом під час проведення внутрішнього аудиту ознак шахрайства, корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, фактів нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, з наданням рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту;

4) уникати та не допускати виникнення конфлікту інтересів відповідно до чинного законодавства України;

5) у разі виникнення обставин, які перешкоджають виконанню працівниками або начальнику Відділу їх обов’язків, втручання у їх діяльність посадових або інших осіб, працівники Відділу або начальник Відділу письмово інформують про це голову облдержадміністрації для здійснення заходів відповідно до законодавства.

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

Голова облдержадміністрації підписує з начальником Відділу декларацію внутрішнього аудиту, в якій зазначаються мета та цілі, принципи незалежності, основні повноваження та обов’язки Відділу. Начальник Відділу підпорядковується і звітує безпосередньо голові облдержадміністрації.

2.  Начальник Відділу має заступника, який призначається та звільняється з посади начальником Відділу відповідно до законодавства про державну службу.

На посаду начальника Відділу та його заступника призначається повнолітній громадянин України, якому присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, який має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та який вільно володіє державною мовою.

У разі коли особа, яка претендує на зайняття посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

На посаду начальника Відділу в установленому законом порядку призначається особа, яка має економічну або юридичну вищу освіту за ступенем магістра.

У разі відсутності начальника Відділу, його обов’язки виконує та несе відповідальність за їх виконання – заступник начальника Відділу, у разі відсутності начальника Відділу та його заступника, виконувати обов'язки начальника Відділу може один із головних спеціалістів Відділу відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації.

Начальник Відділу може входити до складу колегії (інших дорадчих органів) облдержадміністрації та вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу, розробляти проекти відповідних рішень.

 

3. Завдання, обов'язки та повноваження начальника Відділу:

1) здійснює керівництво Відділу та визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у Відділі;

2) несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Відділу, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;

3) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Відділ;

4) затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

5)  забезпечує:

складення та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту; проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог Стандартів внутрішнього аудиту;

здійснення заходів щодо врахування рекомендацій, наданих Мінфіном за результатами оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту;

6) може брати участь у сесіях органів місцевого самоврядування;

7) за дорученням голови облдержадміністрації представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями;

8)  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

9) подає у встановленому порядку на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

10) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Відділу;

11) здійснює добір кадрів;

12) призначає на посади та звільняє із займаних посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Відділу, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та накладає стягнення та вирішує інші питання службової діяльності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Відділу, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців Відділу;

14) забезпечує охорону державної таємниці у напрямах діяльності Відділу у відповідності з чинним законодавством;

15) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ Відділу

 

 1. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

2. Відділ є неприбутковою організацією, утримується за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

3. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

4. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджується головою облдержадміністрації за пропозицією начальника Відділу в установленому законодавством порядку. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

5. Відділ не може брати участі в реалізації управлінських рішень, функцій та завдань з питань, які є предметом внутрішнього аудиту, готувати документи або виконувати іншу роботу, якість і результати яких він має досліджувати.

 

 

Заступник начальника Відділу
внутрішнього аудиту Запорізької
обласної державної адміністрації                                        Н. ПИЛЮК