"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Основні напрямки роботи

3 грудня 2010 - 14:10

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації
05.01.2018                  № 5

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент промисловості та розвитку інфраструктури
Запорізької обласної державної адміністрації

 

1. Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється головою Запорізької обласної державної адміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації, підпорядковується голові облдержадміністрації, а  також підзвітний і підконтрольний Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству інфраструктури України, Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Скорочена назва Департаменту: Департамент ПРІ Запорізької облдержадміністрації.

Адреса розташування: 69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інфраструктури України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3. Департамент провадить свою діяльність на підставі річних та квартальних планів роботи Департаменту, які повинні бути спрямовані на виконання планів роботи обласної державної адміністрації.

4. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики у промисловості області, у тому числі інвестиційної, інноваційної, у сфері користування надрами та здійснення операцій з металобрухтом, проведення організаційних заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємств промисловості;

2) забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі та у сфері енергозбереження, у тому числі здійснення організаційних заходів щодо ефективності діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу та підвищення енергоефективності;

3) забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у галузях транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту), дорожнього господарства, зв’язку, забезпечення організації та вдосконалення пасажирських перевезень у межах області, підвищення якості надання послуг транспорту і зв’язку.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань та у визначеному чинним законодавством порядку:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) забезпечує реалізацію Запорізькою обласною державною адміністрацією повноважень щодо:

видачі ліцензії на виробництво теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

прийняття відповідних розпоряджень голови облдержадміністрації щодо видачі, переоформлення та анулювання ліцензії на виробництво теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

видачі актів обстежень спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних
підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність їх вимогам Закону України «Про металобрухт»;

організації пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (шляхом проведення конкурсів на пасажирські перевезення та укладання договорів з переможцями конкурсів);

формування автобусної мережі та ведення реєстру міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області;

участі у обстеженні залізничних переїздів з автобусним рухом;
видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів 
Запорізької області;
управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення;

5) здійснює державний контроль лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

6) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідних галузях в області та вживає заходів до усунення недоліків;

7) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області;

8) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

9) виконує функції розпорядника бюджетних коштів за відповідними напрямами, забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає й подає в установленому порядку фінансову звітність;

10) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

11) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

12) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

13) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

14) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради, здійснює підготовку проектів рішень обласної ради;

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали, для подання голові обласної державної адміністрації;

16) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

17) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

18) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Департаменту;

19) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

21) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

22) координує органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

23) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади вищого рівня;

24) аналізує стан і тенденції розвитку промисловості області та вносить голові обласної державної адміністрації, центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо забезпечення її сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності;

25) проводить аналіз стану та тенденцій розвитку діяльності, пов’язаної з користуванням надрами на території області;

26) розробляє пропозиції щодо:

проектів програм реформування і розвитку промисловості, приватизації неефективно працюючих промислових підприємств державної форми власності, розвитку транспорту, зв’язку, дорожнього господарства;

призначення осіб на посаду керівників підприємств, установ та організацій промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації;

проведення енергетичних обстежень, розроблення проектів з енергозбереження, здійснення енергозберігаючих заходів з метою зменшення енергоспоживання бюджетними установами та організаціями області;

використання коштів, передбачених у бюджеті на реалізацію енергозберігаючих проектів, на покращення та розвиток доріг загального користування;

перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу області, у першу чергу за рахунок наявних місцевих видів палива та відновлювальних джерел енергії;

напрямів використання коштів, що надходять на розвиток і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

27) сприяє впровадженню нових технологій у промисловості, паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту і зв’язку, підвищенню технічного рівня надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності;

28) бере участь у:

розробленні та виконанні державних цільових програм розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку та сфери енергозбереження;

вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

здійсненні заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, спрямованих на розвиток промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту та зв'язку та сфери енергозбереження;

погодженні загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії підприємств (крім підприємств житлово-комунального господарства), установ та організацій;

погодженні проектів інвестиційних програм та планів розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу, розрахункових балансів споживання електричної енергії та потужності, графіків обмежень та аварійних відключень споживачів електричної енергії та потужності для енергопостачальних компаній області, графіка резервних видів палива промислових підприємств;

формуванні та погодженні переліку споживачів  та їх обладнання, для якого має бути установлена екологічна броня на електропостачання;

погодженні довідки з надходження та реалізації скрапленого газу для спеціалізованих підприємств області;

розробці проектів нормативно-правових актів у сферах транспорту, дорожнього господарства, у законодавчо визначених випадках;

обмеженні (забороні) руху транспортних засобів по автомобільних дорогах загального користування місцевого значення у передбачених законодавством випадках;

29) вживає заходи, спрямовані на освоєння і випуск імпортозамінної продукції;

30) організовує контроль за додержанням встановлених умов і правил здійснення операцій з металобрухтом та роботу обласної комісії з контролю за господарською діяльністю, пов’язаною з металобрухтом;

31) організовує роботу з проведення обстежень спеціалізованих підприємств, спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт» та складає акти обстеження спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств;

32) здійснює аналіз стану розрахунків за спожиті енергоносії споживачів області та вживає необхідні заходи щодо зменшення їх заборгованості;

33) організовує контроль за додержанням автоперевізниками умов договорів про організацію пасажирських перевезень на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування;

34) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг та послуг зв’язку, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів, по яких здійснюється перевезення пасажирів у межах області;

35) здійснює облік автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

36) здійснює аналіз стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та рівня безпеки дорожнього руху, розробляє заходи щодо поліпшення стану доріг та підвищення рівня безпеки руху;

37) здійснює контроль за дотриманням правил користування автомобільними дорогами загального користування місцевого значення;

38) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

39) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

40) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

41) забезпечує захист персональних даних;

42) забезпечує додержання в Департаменті законодавства про державну таємницю;

43) здійснює в межах своїх повноважень контроль за виконанням місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами  та організаціями завдань, які відносяться до сфери діяльності Департаменту, та визначені у пункті 4 цього Положення;

44) організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

45) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6. Департамент має право:

1) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати працівників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

5) вносити на розгляд керівництва обласної державної адміністрації в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції Департаменту;

6) брати участь у міжнародному співробітництві з питань промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку, та енергоефективності і енергозбереження в межах своєї компентенції;

7) подавати відповідно до законодавства правоохоронним та контролюючим органам інформацію про наявні правопорушення;

8) надавати адміністративні послуги згідно з діючим законодавством;

9) брати участь у межах своєї компетенції у розслідуванні причин аварій і катастроф на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення;

10) порушувати питання про відшкодування збитків, заподіяних протиправними діями (порушення правил експлуатації доріг і дорожніх споруд, псування майна дорожнього господарства, створення перешкод для безпечного руху на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та інше), та притягнення до відповідальності юридичних та фізичних осіб згідно із законодавством.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та іншими центральними органами виконавчої влади, районними державними адміністраціями, а також із підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань, та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством економіки та торгівлі України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством інфраструктури України, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

9. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно до законодавства про державну службу.

На посади директора Департаменту та його заступників призначаються особи з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівним магістра і досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та які вільно володіють державною мовою.

10. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

3) затверджує Положення про підпорядковані йому структурні підрозділи, посадові інструкції працівників структурних підрозділів Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8) представляє інтереси Департаменту у відносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Запорізької обласної державної адміністрації;

9) видає в межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області;

10) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту;

12) здійснює добір кадрів;

13) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

14) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

17) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженням голови обласної державної адміністрації, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади або судом у встановленому законом порядку.

12. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовими інструкціями, цим Положенням, а також за порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державні службовці притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».

13. У Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту, а також інших працівників Департаменту, склад якої затверджується головою обласної державної адміністрації. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

14. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку головою обласної державної адміністрації.

15. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджуються головою обласної державної адміністрації за пропозицією директора Департаменту в установленому законодавством порядку.

16. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням, власні бланки.

17. Департамент є неприбутковою установою.

18. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законодавством, та інших джерел, незаборонених законом.

19. Рішення про реорганізацію, ліквідацію Департаменту, затвердження складу комісії щодо його припинення (реорганізації, ліквідації) приймає голова обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

 

 

Заступник  голови - керівник
апарату облдержадміністрації                                                              З.М. Бойко