"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Основні завдання

16 серпня 2011 - 11:36

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

наказ Запорізького центру

перепідготовки і підвищення

кваліфікації кадрів

 

08.06.2017 № 17/02-18

 

РЕГЛАМЕНТ

Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, керівників державних підприємств,
установ та організацій

 

1. Загальні положення

1.1. Регламент Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій (далі - Регламент) регулює організаційні та процедурні питання роботи Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій (далі - Центр).

1.2. Центр є закладом післядипломної освіти, основними завданнями якого є надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, працівникам підприємств, установ та організацій відповідно до чинного законодавства України; надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

1.3. Центр здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України, зокрема, Конституції України, Бюджетного, Цивільного та Господарського кодексів України, інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Національного агентства України з питань державної служби (далі - Нацдержслужба України) та Міністерства освіти і науки України, норм податкового законодавства України, що регулюють діяльність неприбуткових установ, інших чинних нормативних актів України, розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішень Запорізької обласної ради, розпоряджень голови Запорізької обласної ради, статуту Центра, цього Регламенту та наказів Центру.

1.4 Керівництво Центром здійснює директор, який призначається на посаду засновником (засновниками) за погодженням з Нацдержслужбою України на підставі результатів конкурсного відбору. Директор несе особисту відповідальність за виконання покладених на Центр завдань.

1.5. Директор Центру в межах своїх повноважень видає накази та затверджує документи, обов'язкові до виконання всіма працівниками Центру, розподіляє, відповідно до посадових інструкцій та поточних завдань Центру, обов'язки між працівниками Центру, визначає порядок заміщення, здійснює координацію діяльності всіх підрозділів і працівників Центру та контроль за виконанням прийнятих рішень.

1.6. До складу Центру входять такі структурні підрозділи: навчально- організаційний відділ, відділ з навчально-методичних питань, інформаційно- аналітичний відділ, експлуатаційно-технічний відділ, бухгалтерія.

1.7. Структурні підрозділи Центру діють на підставі положень. Положення про структурні підрозділи розробляються начальниками відповідних відділів, погоджуються заступником директора і затверджуються наказами Центру.

1.8. Працівники Центру виконують свої функціональні обов'язки згідно з посадовими інструкціями, які розробляються керівниками структурних підрозділів на кожну посаду і затверджуються директором Центру.

1.9. Організація діяльності Центру здійснюється на основі єдиноначальності з встановленням персональної відповідальності працівників за стан справ на дорученій ділянці роботи і виконання ними завдань згідно з посадовими інструкціями.

1.10.Дотримання даного Регламенту обов'язкове для всіх працівників Центру.

 

2. Трудовий розпорядок та внутрішній режим роботи.
Кадрова робота.

2.1. Трудовий розпорядок та внутрішній режим роботи Центру встановлюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, затвердженими трудовим колективом за поданням директора та профспілкового комітету Центру.

2.2. Працівники Центру своє перебування у робочий час поза місцезнаходженням Центру в службових справах повинні попередньо погоджувати зі своїм безпосереднім керівником (з обов'язковим повідомленням про місце та термін свого перебування) та отримувати відповідний дозвіл керівництва Центру.

2.3. Відпрацьований працівниками Центру час відображається в табелях обліку використання робочого часу (уточнюючих табелях), які складаються провідним фахівцем-бухгалтером і працівником, на якого покладено ведення кадрової роботи в Центрі та затверджуються директором Центру або його заступником і передаються до бухгалтерії.

2.4. Кадрова робота в Центрі спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування Центру висококваліфікованими і компетентними працівниками.

2.5. Організація кадрової роботи в Центрі здійснюється працівником, на якого покладено ведення кадрової роботи в закладі.

2.6. Кадрова робота в Центрі проводиться відкрито й спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 

3. Планування роботи Центру

3.1. Робота Центру організовується за планом, що затверджується Запорізькою облдержадміністрацією (засновником) за погодженням із територіальним управлінням Нацдержслужби України, планом-графіком навчання на календарний рік, який погоджується з Нацдержслужбою України, Запорізькою обласною радою та затверджується розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації, і розроблених на їх основі місячних планів роботи Центру.

3.2. Контроль за виконанням річного плану роботи Центру, плану-графіка навчання та місячних планів роботи Центру здійснюють директор Центру та його заступник.

 

4. Організація навчального процесу та науково-методичної роботи

4.1. Організація навчального процесу в Центрі здійснюється відповідно до вимог законів України "Про державну службу", "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Положення про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 № 1681 (із змінами); Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564 (із змінами); інших нормативно-правових актів; а також відповідно до розпоряджень голови Запорізької облдержадміністрації та голови Запорізької обласної ради, Положення про організацію навчального процесу у Центрі, затвердженого наказом Центру, методичних рекомендацій Національної академії державного управління при Президентові України.

4.2. Підвищення кваліфікації у Центрі проводиться за професійними програмами підвищення кваліфікації, програмами тематичних постійно діючих семінарів, програмами тематичних короткострокових семінарів, програмами тренінгів, програмами підготовки до участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі "Кращий державний службовець" (II тур), програмами спеціалізованих короткострокових навчальних курсів (дистанційна форма навчання), програмами стажування, самостійного навчання.

4.3. Групи слухачів з числа державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування формуються з урахуванням їх посад та функціональних обов'язків, а з числа працівників підприємств - за договорами з підприємствами з урахуванням галузей, у яких вони працюють, та відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації, затверджених в установленому порядку, а також за договорами з іншими юридичними та фізичними особами.

4.4. Навчання в Центрі може здійснюватись за денною (очною) з відривом від служби, денною (очною) без відриву від служби, вечірньою та іншими формами, у тому числі поєднаними, відповідно до навчальних програм, а також у формі стажування.

4.5. У Центрі проводяться лекції, семінарські, практичні, аудиторні та виїзні заняття тощо.

4.6 Відповідно до навчальних програм державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та працівники підприємств можуть проходити стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, навчальних закладах, на підприємствах, у тому числі за кордоном.

4.7. В процесі підготовки до реалізації планів-графіків навчання керівництво Центру розподіляє між працівниками обов’язки щодо підготовки навчальних планів, розкладів занять, інформаційного та методичного забезпечення навчального процесу, організації виїзних практичних занять, проживання слухачів, тощо.

4.8. Зарахування слухачів на навчання та їх випуск здійснюються на підставі наказів Центру.

4.9. Для визначення рівня успішності слухачів Центру за відповідними навчальними програмами проводиться їх атестація.

4.10. Слухачі Центру мають право:

 • брати участь у роботі симпозіумів, конференцій і науково-методичній діяльності;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення навчального процесу.

4.11. Слухачі Центру зобов'язані:

 • виконувати завдання, передбачені відповідними навчальними програмами;
 • дотримуватися вимог статуту Центру та правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.12. У період проходження навчання в Центрі за державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування згідно із законодавством зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

Центр сприяє поселенню в готелі (гуртожитку) державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у період проходження навчання.

Оплата проїзду державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до місця проходження навчання та до місця роботи, відшкодування витрат на проживання у готелі (гуртожитку) та на відрядження здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування, що направляють їх на навчання.

4.13. Слухачам Центру, які повністю виконали професійну програму підвищення кваліфікації або програму тематичного семінару та пройшли атестацію, видається відповідний документ про підвищення кваліфікації.

Зразки документів про підвищення кваліфікації затверджуються Центром в установленому порядку.

У разі невиконання вимог відповідних навчальних програм, а також грубого порушення правил внутрішнього трудового розпорядку слухач відраховується із закладу наказом Центру з видачею відповідної довідки.

4.14. До викладання у Центрі на умовах погодинної оплати праці залучаються:

 • науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів;
 • керівники і спеціалісти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, працівники Центру;
 • спеціально запрошені для викладання та участі у навчанні керівники і спеціалісти центральних органів виконавчої влади, викладачі вищих навчальних закладів з інших регіонів України та зарубіжних країн, фахівці провідних галузей та секторів економіки тощо.

4.15. Встановлення норм часу для розрахунку, планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників і викладачів-практиків Центру здійснюється наказом Центру згідно з нормативно-правовими актами України.

4.16. Робочий час викладача Центру включає час виконання ним навчальної роботи відповідно до укладеної угоди цивільно-правового характеру на умовах погодинної оплати праці відповідно до чинного законодавства України.

Тривалість робочого часу викладача не може перевищувати 240 годин на рік.

4.17. Робочий час викладачів (керівників занять), виражений в облікових (академічних) годинах, фіксується в журналі обліку проведених занять та засвідчується їхніми особистими підписами.

4.18. Залучення викладачів Центру до роботи, не передбаченої цивільно - правовою угодою, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством.

4.19 Центр надає науково-методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам підприємств у їх навчанні, а також під час стажування, у тому числі за кордоном

 

5. Консультативно-дорадчі органи Центру

5.1. Для розгляду напрямів розвитку освітньої та наукової діяльності Центру, визначення змісту, форм і методів надання освітніх послуг утворюється навчально-методична рада Центру (далі – Рада).

5.2. Метою діяльності Ради є організація та координація навчально- методичної роботи, а також сприяння розвитку освітньої та наукової діяльності Центру в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", підвищення ефективності та якості надання закладом освітніх послуг у сфері підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та депутатів місцевих рад.

5.3. Завдання, напрямки діяльності та інші питання, які регламентують роботу Ради, визначаються Положенням, затвердженим наказом Центру.

5.4. Головою Ради є директор Центру. Персональний склад Ради щороку затверджується наказом Центру.

Склад Ради формується з керівників і фахівців Центру та, за згодою, з працівників апарату Запорізької облдержадміністрації та її структурних підрозділів, Запорізької обласної ради, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів м. Запоріжжя.

5.5. Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

5.6. Рішення Ради носять рекомендаційний характер та враховуються в організації навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та працівників державних підприємств, установ і організацій.

5.7. Рішення ради щодо погодження навчальних програм, планів видань методичних рекомендацій та інших матеріалів, необхідних для науково - методичного забезпечення навчального процесу, набирають чинності після затвердження їх наказом Центру.

5.8. Для проведення навчальної і науково-методичної роботи Центр може утворювати тимчасові творчі колективи та встановлювати порядок їх заохочення.

 

6. Робота з документами та зверненнями громадян.
Організація прийому громадян

6.1. Організація роботи з документами в Центрі здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій (далі - Інструкція з діловодства), що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

Інструкція з діловодства затверджується наказом Центру за погодженням із Державним архівом Запорізької області.

6.2. У Центрі застосовується централізована система діловодства.

Відповідальність за організацію діловодства в Центрі несе директор.

6.3. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, постановах Верховної Ради України, актах та дорученнях Президента України, актах Кабінету Міністрів України, дорученнях Прем'єр-міністра України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, погодження проектів нормативно-правових актів відповідає заступник директора Центру.

6.4. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів відповідають керівники структурних підрозділів та провідний юрисконсульт Центру.

6.5. Організація діловодства в Центрі покладається на навчально - організаційний відділ Центру, в т.ч. канцелярію (далі - служба діловодства).

6.6. Реєстрація документів полягає у веденні запису облікових даних про документ за встановленою реєстраційною формою, яким фіксується факт створення, відправлення або одержання документа шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу з подальшим записом у зазначених формах необхідних відомостей про документ. Реєстрація документів провадиться з метою забезпечення їх обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації.

Реєструються документи службою діловодства незалежно від способу їх доставки, передачі чи створення.

6.7. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких встановлено завдання, а також виконання яких підлягає обов'язковому контролю, за переліком документів, визначених Інструкцією з діловодства.

Обов'язково контролюється виконання завдань, передбачених у актах органів державної влади та дорученнях вищих посадових осіб, надання відповідей на запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи (накази) та доручення директора Центру, рішення колегіальних органів Центру, запити на інформацію.

Організацію контролю за виконанням завдань, визначених у актах органів державної влади та дорученнях вищих посадових осіб здійснює заступник директора Центру.

6.8. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на посадову особу, відповідальну за здійснення контролю.

6.9. Робота із зверненнями громадян в Центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян", Порядку розгляду звернень громадян, затвердженого наказом Центру.

Реєстрацію звернень, контроль за термінами їх проходження та розгляду здійснює провідний юрисконсульт.

6.10. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, директор Центру або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

6.11. Особистий прийом громадян директором та заступником директора здійснюється згідно з графіком, визначеним наказом Центру.

 

7. Забезпечення доступу до публічної інформації

7.1. Забезпечення прозорості та відкритості роботи, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації щодо використання бюджетних коштів, розпорядником якої є Центр, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Порядку доступу до публічної інформації щодо використання бюджетних коштів, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, затвердженого наказом Центру.

7.2. Особа відповідальна за організацію доступу до публічної інформації щодо використання бюджетних коштів визначається наказом Центру.

7.3. Надання Центром публічної інформації щодо використання бюджетних коштів здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

7.4. Запит на інформацію щодо використання бюджетних коштів може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися до Центру в усній формі, письмовій формі, електронною поштою, по телефону, факсом, за вибором запитувача.

7.5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати безпосередньо у особи, відповідальної за організацію доступу до публічної інформації.

7.6. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

7.7. Запит на інформацію щодо використання бюджетних коштів приймається та реєструється особою, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації в Журналі обліку інформаційних запитів.

7.8. Строк розгляду запитів на інформацію щодо використання бюджетних коштів:

 • розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту;
 • у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити термін розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження терміну розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

7.9. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", то таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України "Про звернення громадян".

7.10. Центр як розпорядник інформації на власному офіційному веб-сайті (www.zcppkk.com.ua) оприлюднює інформацію про свою діяльність, а саме:

 • інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
 • інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
 • перелік та умови отримання послуг, що надаються Центром;
 • порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядника інформації, дій чи бездіяльності;
 • розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
 • регламент роботи Центру;
 • звіти щодо використання бюджетних коштів, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
 • інформацію про місцезнаходження Центру, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти,
 • розклад роботи та графік прийому громадян;
 • іншу інформацію про діяльність Центру, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

 

8. Порядок проведення нарад

8.1. Директор Центру, а у випадку його відсутності заступник директора, проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань пов’язаних з діяльністю Центру.

На нарадах заслуховуються звіти керівників структурних підрозділів та працівників про виконання планових та поточних завдань, колегіально обговорюються проблемні питання.

8.2. Рішення, прийняті на нарадах, оформлюються протоколами впродовж 2 робочих днів з дня проведення наради.

8.3. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах здійснюється директором, заступником директора, керівниками структурних підрозділів.

8.4. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку накази Центру.

 

9. Організація звітності в Центрі

9.1. Хід виконання річного плану роботи закладу, а також щомісячних робочих планів аналізується заступником директора Центру та начальником інформаційно-аналітичного відділу, про що складаються відповідні аналітичні звіти: наприкінці календарного року - щодо річного плану, та кожного поточного місяця - щодо робочих планів за попередній місяць.

Підготовлені в установленому порядку звіти подаються на затвердження директору Центру.

9.2. Хід виконання плану-гафіка навчання на календарний рік аналізується заступником директора Центру, заступником директора - начальником навчально-організаційного відділу та начальником відділу з навчально-методичних питань, про що складаються відповідні аналітичні звіти наприкінці календарного року, і подаються на затвердження директору Центру.

9.3. Звіти щодо діяльності закладу до вищих органів влади надаються на вимогу та в установлені ними строки.

9.4. Відомча та державна статистична звітність готується навчально- організаційним відділом та бухгалтерією.

9.5. Заступник директора Центру безпосередньо організує та несе відповідальність за підготовку звітів про виконання річного та місячних планів роботи Центру, а також за організацію і стан статистичної звітності в Центрі.

9.6 Складання звітів про виконання річного і місячних планів роботи та статистичних звітів здійснюється в порядку, терміни та за формами, визначеними нормативно-правовими актами та відповідними розпорядчими документами.

9.7. Фінансова та бухгалтерська звітність організується згідно з відповідними документами, що регламентують порядок, терміни і форми надання бухгалтерської звітності в бюджетних установах.

9.8. Головний бухгалтер безпосередньо відповідає за організацію та своєчасність бухгалтерської звітності перед керівними і контролюючими органами.

 

10. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до Регламенту

10.1. Затвердження Регламенту здійснюється наказом Центру.

10.2. До Регламенту можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформлюються у вигляді письмових додатків та затверджуються наказом Центру.

10.3. З текстом Регламенту та змінами і доповненнями до нього повинні бути ознайомлені під підпис усі працівники Центру.

10.4. У разі необхідності може бути прийнято новий Регламент Центру.