Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Положення про управління

5 серпня 2021 - 17:04

                                ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                         Розпорядження голови обласної

                                           державної адміністрації

 

                                      27.01.2022      №  37

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління транспорту та зв’язку

Запорізької обласної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Управління транспорту та зв’язку Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом Запорізької обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), який входить до її складу, утворюється головою облдержадміністрації та організовує в межах області виконання покладених на нього завдань.

 

2. Управління  підпорядковується голові облдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству інфраструктури України з питань, що належать до його компетенції.

Скорочена назва Управління: УТтЗ Запорізької облдержадміністрації.

Адреса розташування: 69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164.

 

3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням та іншим чинним законодавством.

 

4. Управління провадить свою діяльність на підставі річних та квартальних планів, які повинні бути спрямованими на виконання планів роботи обласної державної адміністрації.

 

5. Основними завданнями Управління є:

 

1) забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у галузях транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту) та зв’язку на території Запорізької області;

2) забезпечення організації та вдосконалення пасажирських перевезень у межах Запорізької області;

3) підвищення якості надання послуг транспорту та зв’язку в Запорізькій області;

4) забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринків нафти та нафтопродуктів в Запорізькій області.

 

6. Управління як структурний підрозділ облдержадміністрації   відповідно до покладених на нього завдань та у визначеному чинним законодавством порядку:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) забезпечує реалізацію облдержадміністрацією повноважень щодо:

організації пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території області (шляхом проведення конкурсів з пасажирських перевезень та укладання договорів з переможцями конкурсів), контролю за додержанням суб’єктами надання послуг умов договорів;

формування автобусної мережі та ведення реєстру  міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території області;

участі в обстеженні залізничних переїздів з автобусним рухом;

погодження тарифів на пасажирські перевезення залізничним транспортом у приміському сполученні;

4) здійснює державний контроль лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) координує роботу підприємств транспорту та зв’язку;

6) аналізує стан і тенденції розвитку галузей транспорту та зв’язку;

7) розробляє пропозиції щодо:

проєктів програм реформування і розвитку транспорту та зв’язку, правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд;

проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області;

проєкту обласного бюджету;

забезпечення сталого розвитку галузей транспорту та зв’язку;

підвищення рівня безпеки перевезень на території області;

впорядкування функціонування ринків нафти та нафтопродуктів;

призначення осіб на посаду керівників підприємств, установ та організацій галузей транспорту та зв’язку, що належать до сфери управління  облдержадміністрації (уразі їх наявності);

погодження призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій галузей транспорту та зв҆язку,  що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України;

8) бере участь у:

розробленні та виконанні державних цільових програм розвитку транспорту та зв'язку;

підготовці звітів голови облдержадміністрації  для їх розгляду на сесії обласної ради;

розробленні, погодженні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

здійсненні заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги, спрямованих на розвиток транспорту та зв'язку;

вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

9) сприяє впровадженню нових технологій у галузях транспорту та зв’язку, інтелектуальних систем, підвищенню технічного рівня надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності;

10) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг та послуг зв’язку;

11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали;

12) розробляє проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проєкти рішень обласної ради, у визначених законодавством випадках – проєкти нормативно-правових актів, з питань реалізації галузевих повноважень;

13) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Управління;

16) координує органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законодавством  повноважень органів виконавчої влади, здійснює перевірки за виконанням органами місцевого самоврядування Запорізької області делегованих повноважень органів виконавчої влади;

17) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади вищого рівня;

18) здійснює в межах своїх повноважень контроль за виконанням місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами  та організаціями завдань, які відносяться до сфери діяльності Управління;

19) інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

21) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) забезпечує захист персональних даних;

26) забезпечує додержання в Управлінні законодавства про державну таємницю;

27) бере участь в організації тематичних семінарів, нарад тощо;

28) забезпечує виконання інших функцій,  пов’язаних з реалізацією покладених на облдержадміністрації завдань у сфері транспорту та зв’язку;

29) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

7. Управління має право:

1) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) вносити на розгляд керівництва облдержадміністрації проєкти розпоряджень голови Запорізької облдержадміністрації, планів, заходів, доповідні записки, пропозиції з питань, що належать до компетенції Управління;

3) залучати працівників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи  облдержадміністрації у відповідних галузях;

5) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Управління;

7)  брати участь у засіданнях колегій, нарадах, семінарах, що проводяться в облдержадміністрації, райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування, виконавчої влади (за їх згодою);

8) вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та доручень, що належать до компетенції Управління;

9) розпоряджатися коштами, передбаченими кошторисом на здійснення функцій та виконання основних завдань, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису;

10) з метою виконання покладених на Управління завдань здійснювати інші функції та реалізовувати повноваження відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

 

8. Управління у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації  та її апаратом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань.

 

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством інфраструктури України в установленому законодавством порядку.

 

10. Начальник Управління має заступника начальника управління -начальника відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Управління відповідно до законодавства про державну службу.

 На посаду начальника Управління, заступника начальника  управління -начальника відділу призначаються повнолітні громадяни України, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше ніж два роки, та які вільно володіють державною мовою.

У разі коли особа, яка претендує на зайняття посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

У разі тимчасової відсутності начальника Управління (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження) його обов’язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу Управління за погодженням з головою облдержадміністрації згідно з наказом Управління.

У разі вакансії посади начальника Управління, його обов’язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу Управління згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації.

У випадку відсутності і  начальника Управління і  заступника начальника управління – начальника відділу Управління,  виконання обов’язків начальника Управління покладається на іншого державного службовця Управління за погодженням з головою облдержадміністрації.

 

 

11. Начальник Управління:

1) здійснює визначене Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Управлінні;

2) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

3) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Управління;

4) затверджує Положення про підпорядковані йому структурні підрозділи,

затверджує посадові інструкції працівників структурних підрозділів та розподіляє обов’язки між ними;

5) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

6) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

        7) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

        8) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

        9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проєкти відповідних рішень;

        10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, з міністерствами, іншими центральними органами влади, органами місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;

12) подає на затвердження голови облдержадміністрації проєкти  кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

        13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою  облдержадміністрації кошторису Управління;

         14) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

        Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України в установленому законом порядку;

        15) укладає договори, видає довіреності;

        16) забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності Управління, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення;

        17) здійснює добір кадрів;

        18) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

        19) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягає їх до дисциплінарної відповідальності;

        20) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, заохочує та притягає їх до дисциплінарної відповідальності;

        21) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

 

        22) розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів Управління, визначає ступінь відповідальності;

        23) забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови облдерж- адміністрації;

        24) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

        25) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

12. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції, законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України,  міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженням голови   облдержадміністрації, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади або судом у встановленому законом порядку.

 

13. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовими інструкціями, цим Положенням, а також за порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».

 

14. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління  визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку  головою облдержадміністрації.

 

15. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією начальника Управління в установленому законодавством порядку.

 

16. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України  та зі своїм найменуванням,  власні штампи і бланки.

 

17. Управління є неприбутковою установою, утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законодавством, та інших джерел, не заборонених законом.

 

18. Управління бере участь у судових справах через свого керівника, іншу особу, уповноважену діяти від його імені відповідно до положення, трудового договору та/або контракту (самопредставництво Управління), або через представника.

 

19. Рішення про припинення (ліквідацію, злиття, поділ, приєднання або перетворення)  Управління, затвердження складу комісії щодо його припинення (ліквідацію, злиття, поділ, приєднання або перетворення)   приймається головою   обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

 

_____________________

 

 

 

Керівник апарату

облдержадміністрації                                              Зінаїда БОЙКО