Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Перелік відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню

ПОЛОЖЕННЯ про Департамент захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації

12 жовтня 2020 - 09:41

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

30.09.2020    № 419

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент захисту довкілля

Запорізької обласної державної адміністрації

 

1. Департамент захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) утворюється головою Запорізької обласної державної адміністрації, входить до складу облдержадміністрації, підпорядковується голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України.

 

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями Запорізької обласної ради, а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями Департаменту є:

1)                забезпечення реалізації на території області державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами),  екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі;

2)                здійснення регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі;

3)                інформування населення шляхом оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації про стан навколишнього природного середовища, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

 

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

1)               організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства енергетики та захисту довкілля України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)               аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в галузі охорони навколишнього природного середовища в межах області;

3)               співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та громадськими організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

4)               бере участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням регіональних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища і внесення змін до них;

5)               здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями екологічних вимог у межах визначених повноважень;

6)               подає пропозиції до Міністерства енергетики та захисту довкілля України щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів державного бюджету,  взаємодіє з Міністерством з інших питань;

7)               готує щороку Регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища у Запорізькій області;

8)               сприяє екологічній освіті, просвіті та екологічному вихованню громадян, діяльності громадськості тощо;

9)     забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони, використання і відтворення тваринного світу, організовує і здійснює державне регулювання та контроль в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу, забезпеченням ведення моніторингу, державного кадастру та державного обліку об'єктів тваринного світу, які перебувають на території Запорізької області;

10)          здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, використання і відтворення тваринного світу;

11)          затверджує за поданням Міністерства енергетики та захисту довкілля України для підприємств, установ і організацій ліміти використання природних ресурсів (крім природних ресурсів загальнодержавного значення);

12)          готує та подає в установленому порядку Екологічний паспорт Запорізької області;

13)          забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України щодо охорони навколишнього природного середовища на відповідній території;

14)          бере участь у підготовці пропозицій до проєктів стратегій, програм соціально-економічного розвитку Запорізької області та відповідних регіональних цільових програм з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

15)          забезпечує у межах своїх повноважень захист екологічних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, зокрема дотримання положень Орхуської конвенції;

16)          здійснює оцінку впливу на довкілля та інші повноваження, передбачені Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» та іншими нормативно-правовими актами;

17)          здійснює повноваження, передбачені Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

18)          здійснює регіональний моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання облдержадміністрації;

19)          здійснює підготовку та видачу висновків щодо відповідності заходів Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів;

20)          бере участь у розробленні, реалізації та координації виконання державних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища;

21)          бере участь у реалізації економічного механізму природокористування, здійсненні заходів щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання використання природних ресурсів;

22)          бере участь у обстеженні територій природно-заповідного фонду;

23)          бере участь у проведенні обліків мисливських тварин;

24)          бере участь у підготовці і проведенні організаційних заходів щодо регіонального розвитку;

25)          встановлює умови скидання дренажних вод у водні об’єкти;

26)          погоджує ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів;

27)          погоджує індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для підприємств, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

28)          здійснює підготовку пропозицій для погодження облдержадміністрацією спеціальних дозволів на користування надрами для видобування підземних вод (крім мінеральних);

29)          погоджує індивідуальні регламенти скидання вод з накопичувачів промислових забруднених стічних вод і технологічних водойм у поверхневі водні об’єкти;

30)          погоджує проєкти проведення робіт на землях водного фонду;

31)          погоджує проєкти землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони водозаборів;

32)          погоджує добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, в праруслах річок у водоохоронній зоні (в окремих випадках);

33)          погоджує місця та періодичність відбору проб, перелік контрольованих показників (для водокористувачів, які здійснюють скидання зворотних вод у водні об’єкти);

34)          встановлює умови скидання шахтних, кар’єрних і рудникових вод у водні об’єкти;

35)          складає і веде реєстри об’єктів утворення відходів (ОУВ), об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ), місць видалення відходів (МВВ), збирає та зберігає електронні копії реєстрових карт ОУВ, ООУВ, паспортів МВВ;

36)          видає дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відповідно до чинного законодавства та здійснює реєстрацію декларацій про відходи суб’єктів господарювання за допомогою електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами;

37)          розглядає та ставить на облік звіти з інвентаризації джерел утворення відходів та відходів виробництва і споживання суб’єктів господарювання всіх форм власності, що проводять діяльність на території області;

38)          розглядає матеріали з питання паспортизації відходів, для яких не знайдено оптимальні шляхи поводження як на території Запорізької області, так в інших регіонах України;

39)          розглядає та готує до затвердження головою облдержадміністрації матеріали реєстрових карт об’єктів утворення відходів, оброблення та утилізації відходів, паспортів місць видалення відходів;

40)          розглядає та погоджує щорічні зміни до затверджених реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, паспортів місць видалення відходів;

41)          здійснює розгляд документів суб’єктів підприємницької діяльності, поданих для отримання, анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які належать до другої або третьої групи та за результатами їх розгляду готує проєкт розпорядження голови обласної державної адміністрації про видачу, анулювання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання, об’єкти яких належать до другої або третьої групи;

42)          здійснює реєстрацію звітів про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин підприємств, об’єкти яких за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відносяться до об’єктів другої або третьої групи;

43)          здійснює видачу величин фонових концентрацій, визначених розрахунковим методом;

44)          опрацьовує в межах своєї компетенції пропозиції щодо розвитку та формування екологічної мережі області та розширення природно-заповідного фонду; 

45)          вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

46)          погоджує положення про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

47)          погоджує проєкти організації територій ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків місцевого значення;

48)          погоджує проєкти утримання та реконструкції парків - пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення;

49)          погоджує проєкти землеустрою щодо встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та відведення земельних ділянок у межах прибережних захисних смуг;

50)          погоджує перелік  заходів з поліпшення санітарного стану лісів у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду;

51)          погоджує виділення особливо цінних захисних лісових ділянок;

52)          погоджує місцеві схеми формування екологічної мережі;

53)          погоджує ліміти  на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

54)          затверджує ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

55)          затверджує  положення  про території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення;

56)          погоджує дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (крім корисних копалин);

57)          розглядає матеріали щодо погодження надання мисливських угідь у користування;
58)          погоджує  ліміти добування (відстрілу, відлову) тварин, віднесених до державного мисливського фонду;
59)          погоджує строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норми добування мисливських тварин;
60)          погоджує пропускну спроможність мисливських угідь;

61)          погоджує проєкти організації та розвитку мисливського господарства;

62)          здійснює координацію у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

63)          видає дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

64)          видає дозволи на відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин, добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування, відстріл та відлов вовків, лисиць, бродячих собак і котів, сірих ворон, не в мисливський сезон або/у заборонених для полювання місцях у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

65)   видає дозволи на селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

66)   забезпечує у межах своїх повноважень розгляд питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою;

67)          укладає, переукладає, вносить зміни та розриває з орендарями земель водного фонду договори оренди щодо користування водними об’єктами відповідно до компетенції, визначеної Земельним та Водним кодексами України, в тому числі в межах міст обласного підпорядкування;

68)          здійснює підготовку проєктів договорів оренди земельних ділянок під водними об’єктами та додаткових угод до них;

69)          визначає виконавця земельних торгів, дати та місця проведення земельних торгів, забезпечує процедуру підготовки матеріалів, необхідних для передачі у користування на умовах оренди водних об’єктів у комплексі із земельною ділянкою;

70)          здійснює всі заходи щодо організації земельних торгів, визначених Земельним кодексом України, в тому числі підготовку переліку земельних ділянок під водними об’єктами, які можуть бути виставлені на торги;

71)          організовує замовлення землевпорядної документації, здійснює розгляд та замовлення паспортів водного об’єкта та технологічної рибогосподарської водойми;

72)          здійснює отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно доЗакону України «Про оцінку земель» та довідки з інформаційного реєстру речових прав на нерухоме майно;

73)          забезпечує ведення державного кадастру території та об’єктів природно-заповідного фонду;

74)          організовує проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань формування та реалізації державної політики на регіональному рівні відповідно до компетенції;

75)          розробляє проєкти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

76)          розробляє проєкти рішень обласної ради, проєкти обласних програм (в тому числі цільових) з питань, віднесених до компетенції Департаменту, і організовує їх внесення на розгляд обласної ради у встановленому порядку;

77)          вносить пропозиції до проєкту обласного бюджету;

78)          бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

79)          бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, проєктів наказів керівника апарату облдержадміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

80)          організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

81)          забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

82)          бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації в частині питань, що віднесені до компетенції Департаменту;

83)          бере участь у розгляді звернень громадян і юридичних осіб  із питань, віднесених до компетенції Департаменту;

84)          забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

85)          готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

86)          забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

87)          готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

88)          бере участь у роботі консультативно-дорадчих органів, робочих груп та комісій, створених відповідно до законодавства при облдержадміністрації та інших органів;

89)          розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

90)          опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

91)          забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

92)          забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

93)          інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

94)          контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади в частині питань у межах компетенції Департаменту;

95)          здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

96)          організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

97)          бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

98)          забезпечує захист персональних даних;

99)          забезпечує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників;

100)     здійснює інші, передбачені законом повноваження.

 

5. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1)                одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)                залучати працівників інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників   громадських  об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3)                вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації з питань розвитку галузей агропромислового виробництва;

4)                користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5)                скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6)                брати участь у міжнародному співробітництві з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

7)                виступати замовником науково-дослідницьких робіт у сферах, що належать до його компетенції;

8)                подавати відповідно до законодавства правоохоронним та контролюючим  органам інформацію про виявлені правопорушення.

 

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом  облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Департамент очолює директор, який призначається напосаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України у встановленому законодавством порядку.

 

8. Директор Департаменту:

1)                здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у Департаменті;

2)                здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

3)                подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент;

4)                затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників Департаменту, розподіляє обов’язки між ними;

5)                планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

6)                вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

7)                звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

8)                може входити до складу колегії облдержадміністрації;

9)                вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;

10)           може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11)           представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови облдержадміністрації;  

12)           подає на затвердження голови облдержадміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13)           розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

14)           видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України в установленому законом порядку;

15)           укладає договори, видає довіреності;

16)           забезпечує контроль за станом справ  у сфері діяльності Департаменту, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

17)           здійснює добір кадрів;

18)           організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

19)           призначає напосаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

20)           приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

21)           забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового  розпорядку та виконавської дисципліни;

22)           розподіляє обов'язки між заступниками директора Департаменту, керівниками структурних підрозділів Департаменту, визначає ступінь відповідальності заступників та керівників структурних підрозділів Департаменту;

23)           забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови облдержадміністрації;

24)           проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

25)           здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

9. Директор Департаменту має заступників.

Директор Департаменту має двох заступників директора Департаменту – начальників управлінь Департаменту відповідного напрямку, які призначаються напосаду та звільняються з посади директором Департаменту в установленому порядку відповідно до законодавства про державну службу.

У разі відсутності директора Департаменту, його обов’язки виконує один із заступників директора Департаменту – начальник управління Департаменту за погодженням з головою обласної державної адміністрації згідно з наказом Департаменту.

 

10. У разі вакансії посади директора Департаменту, його обов’язки виконує один із заступників директора департаменту – начальників управлінь Департаменту згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

 

11. На посаду директора, заступників директора департаменту - начальників управлінь призначаються повнолітні громадяни України з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та які вільно володіють державною мовою.

У разі коли особа, яка претендує на зайняття посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

12. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженням голови облдержадміністрації, можуть бути скасовані головою Запорізької  обласної державної адміністрації, відповідними міністерствами, іншим центральним органом або судом.

 

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, науково-дослідних, навчальних закладів, інших підприємств, установ та організацій.

Персональний склад та положення про колегію затверджує голова облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу директора Департаменту.

 

14. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної аграрної політики, інших питань у Департаменті можуть утворюватися наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

 

15. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету та є неприбутковою організацією. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівниківта видатки на утримання Департаменту в межах виділених асигнувань визначає голова облдержадміністрації.

Кошторис видатків, штатний розпис Департаменту затверджується головою обласної державної адміністрації.

 

16. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи, власні бланки.

 

17. Департамент бере участь у судових справах через свого керівника, іншу особу, уповноважену діяти від його імені відповідно до положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво Департаменту), або через представника.

 

18. Рішення про припинення (ліквідацію, злиття, поділ, приєднання або перетворення) Департаменту як юридичної особи публічного права приймається головою обласної державної адміністрації.

 

Читайте також

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 847-го дня війни

Підземна школа-фортеця: в Запоріжжі будують унікальний навчальний заклад

«Не буває прямого шляху, на ньому будуть як поразки, так і перемоги»: запорізькі олімпійці поділилися досвідом з юними спортсменами

Активна молодь навчатиметься відновленню країни на форумі «Державотворець»

На приватизаційні аукціони виставлені два підйомні крани козлові

«Україна для кожної дитини» – онлайн-платформа для усиновлення

Мінекономіки закликає підприємців приєднуватися до політики «Зроблено в Україні»

Мешканці прифронтових областей отримають ваучери для ремонту пошкодженого обстрілами житла

Радіаційний фон в контрольних точках Запорізької області

Впродовж доби окупанти 379 разів ударили по Запорізькій області

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 846-го дня війни

У Запоріжжі поліцейські затримали ділка, який допомагав чоловікам призовного віку уникнути мобілізації