"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага конкурс!

6 вересня 2021 - 14:34

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації

06.09.2021 № 185-к

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - директора Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації

 

І. Загальні умови

Посадові обов’язки

Директор Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, посада державної служби категорії «Б»:

1) забезпечує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішень Запорізької обласної ради, реалізацію повноважень Запорізької обласної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;

2) представляє Запорізьку обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;

3) бере участь у прогнозуванні потреб регіону у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку, координації роботи між закладами професійної (професійно-технічної) освіти та підприємствами, установами, організаціями з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів;

4) сприяє роботі закладів вищої освіти державної і комунальної форм власності відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки України повноважень, а також організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

5) сприяє розвитку мережі закладів освіти у регіоні, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

6) організовує та проводить у межах своїх повноважень роботу з ліцензування та державної атестації закладів освіти, розташованих на території області;

7) забезпечує проведення атестації керівних кадрів закладів освіти усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

8) вживає заходів із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, організовує їх навчально-методичне та інформаційне забезпечення;

9) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; упровадження в практику
освітніх і наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

10) визначає регіональний компонент у змісті освіти;

11) вносить на розгляд Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів закладів загальної середньої освіти, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання закладам освіти статусу експериментальних;

12) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

13) сприяє доставці підручників для забезпечення ними учнів та вихованців закладів загальної середньої і професійної (професійно-технічної) освіти;

14) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

15) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення олімпіад, змагань, конкурсів, та спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів, конференцій, форумів, інших
заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

16) співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

17) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

18) сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

19) вживає в межах своїх повноважень заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;

20) здійснює розгляд питання та вносить в установленому порядку пропозиції Міністерству освіти і науки України щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу
технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

21) бере участь у межах своїх повноважень в організації виставково-ярмаркових заходів в області;

22) координує в межах своїх повноважень роботу закладів вищої освіти та наукових установ, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в регіоні;

23) готує пропозиції до проєктів державних цільових, галузевих та регіональних програм розвитку освіти і науки, поліпшення становища, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку забезпечення виконання цих програм;

24) здійснює розроблення і подання на розгляд облдержадміністрації пропозицій до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти і
науки, поліпшення становища дітей і молоді;

25) здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення нормативно - правової бази з питань, які належать до компетенції Департаменту, внесення їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Міністерства
освіти і науки України;

26) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проєктів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

27) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді;

28) сприяє разом з органами охорони здоров'я охороні здоров'я дітей і проведення оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

29) забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері;

30) здійснює вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти і науки, забезпечує проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

31) забезпечує здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, які належать до компетенції Департаменту;

32) здійснює проведення серед населення інформаційної, роз'яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через засоби масової інформації з питань, що належать до його компетенції;

33) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у Департаменті;

34) надає в межах своїх повноважень адміністративні послуги;

35) вносить пропозиції до проєкту обласного бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

36) є керівником державної служби в Департаменті освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 12000 гривень, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

2) розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади директора Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних умов);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Строк подання інформації – 07 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби (career.gov.ua).

Інформація приймається до 17:00 години 13 вересня 2021 року.

Адресат: Запорізька обласна державна адміністрація

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява про забезпечення розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку (подається у разі потреби особи з інвалідністю).

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

15 вересня 2021 року, початок о 09:00 годині

Місце або спосіб проведення тестування

Запорізька обласна державна адміністрація, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства).

Місце розв’язання ситуаційних завдань

Запорізька обласна державна адміністрація, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164 (розв’язання ситуаційних завдань за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства).

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно) 

Запорізька обласна державна адміністрація, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства, або дистанційно з використанням платформи ZOOM).

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно).

Запорізька обласна державна адміністрація, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства, або дистанційно з використанням платформи ZOOM).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кацай Людмила Вікторівна,

тел.: (061) 280-52-23

e-mail: kr@zoda.gov.ua.

ІІ. Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища; ступінь вищої освіти – магістр

(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності – не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

ІІІ. Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

сприяння всебічному розвитку особистості;

вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

2.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

ефективне формування та управління процесами

3.

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

4.

Комунікація та взаємодія

здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

вміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

ІV. Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про очищення влади»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

інших актів законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про освіту»;

Закону України «Про вищу освіту»;

Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

Закону України «Про дошкільну освіту»;

Закону України «Про фахову передвищу освіту»;

інших актів законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

Читайте також

На проєкт реконструкції футбольного поля КЗ «Фізкультурно-оздоровчий клуб «Таврія» у м. Василівка виділено додаткові кошти

Розпочато новий цикл підготовки до наступних Олімпійських ігор у Парижі

Розглядається можливість проведення медичного огляду призовників за рахунок державного бюджету

На всеукраїнській online нараді підбили підсумки організації оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році

З нагоди 77-ї річниці визволення України від нацистських окупантів в Запоріжжі поклали квіти до пам’ятної стели

Громади Запорізької області формують бюджети на наступний рік

В облдержадміністрації провели чергове засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Обласна влада на прямому зв’язку з жителями області

Опалювальний сезон у Запорізькій області варто розпочати якомога швидше

Представників автотранспортних та дорожніх підприємств привітали з прийдешнім святом

В Україні зафіксовано 2 851 804 підтверджені випадки COVID-19

Громади Запорізької області мають нарощувати темпи вакцинації