Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Перелік відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню

Положення про Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації

18 листопада 2020 - 10:00

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

30.09.2020 №  418

 

Положення про Департамент агропромислового розвитку
Запорізької обласної державної адміністрації

1. Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) утворюється головою Запорізької обласної державної адміністрації, входить до складу облдержадміністрації, підпорядковується голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями Запорізької обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

2) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону та об’єднаних територіальних громад Запорізької області;

3) організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, охорони праці та техніки безпеки;

4)  сприяння роботі  з  питань стандартизації та карантинного режиму;

5)  участь у реалізації державної політики, спрямованої на раціональне використання земельних ресурсів, їх захист та відтворення;

6)  участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

 

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

1)  організовує виконання  Конституції  і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)  аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного сектору області, бере участь у визначенні його пріоритетів, проведенні структурних змін, формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові облдержадміністрації і Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу;

3) готує пропозиції до проєктів програм і прогнозів регіонального економічного та соціального розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

4) вносить Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських, особистих селянських господарств і сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

5) бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, аграрних товарних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків, ярмарок;

6) складає прогнозовані баланси по основних сільськогосподарських культурах, оцінює стан ресурсного наповнення регіональних ринків продовольством;

7) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

8) надає адміністративні послуги у випадках та порядку, передбачених законом;

9) вживає заходів у межах повноважень щодо запобігання та протидії  корупції в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

10) сприяє організації виробництва сировини для дитячого харчування;

11) вносить пропозиції до облдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь в організації агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

12) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;

13) бере участь у здійсненні заходів щодо ефективного використання та збереження меліоративних систем;

14) координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в регіон;

15) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, енергозбереженню в аграрному секторі економіки;

16) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

17) готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві галузевих і територіальних угод, сприяє діяльності громадських об'єднань агропромислового комплексу;

18) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проєктними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

19) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить до облдержадміністрації пропозиції щодо проєкту обласного бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

20)  забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

21) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

22) вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними цільовими програмами, передбаченими для Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

23) забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

24) подає пропозиції до проєктів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

25) здійснює заходи, спрямовані на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції й сировини на зовнішні ринки;

26) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні;

27) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринків;

28) здійснює відповідні заходи із забезпечення регіонального ринку продовольством;

29) координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

30) вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів;

31) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

32) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

33) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

34) здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

35) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці; 

36)  забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

37) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

38) забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

39) забезпечує роботу регіональної експертної комісії з проведення  експертної оцінки та присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві;

40) забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

41) здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей;

42) надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

43) координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

44) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсно- та енергозберігаючих технологій;

45) розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

46) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

47) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу  регіону;

48) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

49) у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних  видів палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

50) впроваджує в регіоні та забезпечує на місцях реалізацію земельної реформи;

51)  подає пропозиції до проєктів нормативно-правових актів, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення;

52)  забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади з питань  впровадження земельної реформи;

53) бере участь у реалізації державної політики, спрямованої на раціональне використання земельних ресурсів, їх захист та відтворення;

54) забезпечує здійснення заходів щодо приватизації земель сільськогосподарського призначення, які перебувають в постійному користуванні державних підприємств, що приватизуються;

55) забезпечує інформування сільгоспвиробників, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади про державну політику в сфері земельних відносин;

56) забезпечує у межах своїх повноважень надання правової  та методичної допомоги сільгоспвиробникам  в реалізації їх прав на землю;

57) організовує та проводить навчання, семінари з питань земельних відносин, надає консультації та роз’яснення з питань земельного законодавства та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення;

58) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;

59) розглядає питання, пов’язані з розпорядженням земельними ділянками державної власності відповідно до компетенції, визначеної Земельним кодексом України, в тому числі землями в межах міст обласного підпорядкування: вилученням, наданням земельних ділянок, продажем у власність, укладанням договорів оренди (крім договорів оренди щодо користування водними об’єктами), сервітутом, суперфіцію, зміною цільового призначення, передачею у комунальну власність, набуттям у державну власність земельних ділянок, реєстрацією права власності на землі державної власності, підготовкою відповідних проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, внесенням пропозицій щодо погодження землевпорядної документації;

60) здійснює всі заходи щодо організації торгів, визначених Земельним кодексом України, в тому числі підготовку переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені на торги (крім земельних ділянок, які знаходяться під водними об’єктами); організовує замовлення землевпорядної документації, експертної оцінки земельної ділянки (крім земельних ділянок, які знаходяться під водними об’єктами); здійснює підготовку договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів оренди (крім договорів оренди щодо користування водними об’єктами), суперфіцію за результатами торгів; забезпечує підготовку та організацію викупу земельних ділянок для суспільних потреб у межах, визначених законом;

61) координує здійснення землеустрою та державного контролю за використанням і охороною земель, моніторинг розпоряджень районних державних адміністрацій щодо розпорядження землями державної власності; організацію та здійснення контролю у частині дотримання земельного законодавства, використання земель усіх категорій державної власності відповідно до компетенції, у тому числі за проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проєктами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у договорах оренди, стороною яких є місцеві державні адміністрації;

62)  вживає заходів щодо повноти інформаційного забезпечення облдержадміністрації даними державного земельного кадастру; організовує взаємодію з територіальними органами Держгеокадастру з питань ведення Державного земельного кадастру; отримує узагальнену інформацію про кількість та якість земель державної власності, розпорядником яких є місцеві державні адміністрації відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру;  отримує інформацію та документи Державного земельного кадастру для здійснення своїх повноважень в установленому чинним законодавством порядку; забезпечує  користування наявними у Департаменті відомостями  і документами Державного земельного кадастру щодо земель та земельних ділянок, розташованих на території Запорізької області на безоплатній основі;

63) готує висновки щодо встановлення  та  зміни  меж  сіл, селищ, районів, районів у містах та міст, аналіз землевпорядної документації;

64) організовує проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань формування та реалізації державної політики на регіональному рівні відповідно до компетенції;

65) розробляє проєкти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

66) розробляє проєкти рішень обласної ради, проєкти обласних програм (в тому числі цільових) з питань, віднесених до компетенції Департаменту, і організовує їх внесення на розгляд обласної ради у встановленому порядку;

67) вносить пропозиції до проєкту обласного бюджету;

68) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

69) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, проєктів наказів керівника апарату облдержадміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

70) організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

71) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

72) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації в частині питань, що віднесені до компетенції Департаменту;

73) бере участь у розгляді звернень громадян і юридичних осіб  із питань, віднесених до компетенції Департаменту;

74) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

75) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

76) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

77) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

78) бере участь у роботі консультативно-дорадчих органів, робочих груп та комісій, створених відповідно до законодавства при облдержадміністрації та інших органів;

79) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

80) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

81) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

82) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

83) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

84) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади в частині питань в межах компетенції Департаменту;

85) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

86) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

87) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

88) забезпечує захист персональних даних;

89) забезпечує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників;

90) здійснює інші, передбачені законом повноваження.

 

5. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати працівників інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників   громадських  об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації з питань розвитку галузей агропромислового виробництва;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) брати участь у міжнародному співробітництві з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

7) виступати замовником науково-дослідницьких робіт у сферах, що належать до його компетенції;

8) подавати відповідно до законодавства правоохоронним та контролюючим  органам інформацію про виявлені правопорушення.

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом  облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у встановленому законодавством порядку.

8.  Директор Департаменту:

1) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у Департаменті;

2) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

3) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент;

4) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників Департаменту, розподіляє обов’язки між ними;

5) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

6) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

7) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

8)  може входити до складу колегії облдержадміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови облдержадміністрації;  

12) подає на затвердження голови облдержадміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

14) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України в установленому законом порядку;

15) укладає договори, видає довіреності;

16) забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності Департаменту, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

17) здійснює добір кадрів;

18) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

19) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

20) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

21) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

22) розподіляє обов'язки між заступниками директора Департаменту, керівниками структурних підрозділів Департаменту, визначає ступінь відповідальності заступників та керівників структурних підрозділів Департаменту;

23) забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови облдержадміністрації;

24) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

25) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

9. Директор Департаменту має заступників.

Директор Департаменту має заступника директора Департаменту та двох заступників директора Департаменту – начальників управлінь Департаменту відповідного напрямку, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту в установленому порядку відповідно до законодавства про державну службу.

У разі відсутності директора Департаменту, його обов’язки виконує заступник директора Департаменту, а у разі відсутності заступника директора Департаменту, обов’язки директора Департаменту виконує один із заступників директора Департаменту – начальник управління за погодженням з головою обласної державної адміністрації згідно з наказом Департаменту.

10. У разі вакансії посади директора Департаменту, його обов’язки виконує заступник директора Департаменту або один із заступників директора департаменту – начальників управлінь Департаменту згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

11. На посаду директора, заступника директора та заступників директора департаменту - начальників управлінь призначаються повнолітні громадяни України з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та які вільно володіють державною мовою.

У разі коли особа, яка претендує на зайняття посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

12. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженням голови облдержадміністрації, можуть бути скасовані головою Запорізької  обласної державної адміністрації, Міністерством  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України або судом.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, науково-дослідних, навчальних закладів, інших підприємств, установ та організацій.

Персональний склад та положення про колегію затверджує голова облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу директора Департаменту.

14. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної аграрної політики, інших питань у Департаменті можуть утворюватися наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

15.  Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету та є неприбутковою організацією. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Департаменту в межах виділених асигнувань визначає голова облдержадміністрації.

Кошторис видатків, штатний розпис Департаменту затверджується головою обласної державної адміністрації.

16. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи, власні бланки.

17. Департамент бере участь у судових справах через свого керівника, іншу особу, уповноважену діяти від його імені відповідно до положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво Департаменту), або через представника.

18. Рішення про припинення (ліквідацію, злиття, поділ, приєднання або перетворення) Департаменту, як юридичної особи публічного права, приймається головою обласної державної адміністрації.

 

                                              ________________________

 

Виконуючий обов’язки директора
Департаменту агропромислового
розвитку та захисту довкілля
Запорізької обласної державної
адміністрації                                                                         Андрій ПОЛЯКОВ

Читайте також

Увага! Важлива інформація!

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 469-го дня війни

Внаслідок підриву Каховської ГЕС в Запорізькій області очікується задуха водних біоресурсів

Юрій Малашко про оперативну ситуацію в регіоні

Показове тренування завершено: екстрені та спеціальні служби відпрацювали взаємодію під час різних видів загроз

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 17.00 годину 07.06.2023

єВідновлення: як бізнесу підключитися до програми?

Заступник голови обласної державної адміністрації Мироненко Євген Володимирович

За матеріалами СБУ до 9 років позбавлення волі засуджено псевдопосадовця «військово-цивільної адміністрації міста Василівка»

Заступник голови ОДА на прямому зв'язку з жителями області

Країна-терорист не припиняє обстрілювати Запорізьку область – наслідки влучань документують поліцейські 

469 день мирний Запорізький край потерпає від ворожого вогню